About-Us-2

Авто-Ограничувања

.А регистриран играч може да, преку обезбедување на писмено известување до TopSlotSite , постават свој лимит депозит дневно, недела или месец.
.Писмено известување од регистриран играч поставување ново ограничување депозит или намалување на постоечките гранични депозит има ефект врз нејзиното примање од страна TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.A registered player who has set a deposit limit under the foregoing section 1 may, преку обезбедување на писмено известување до TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) days from the time of the request, unless the limit is set to zero.
.TopSlotSite нема да прифати депозит од регистриран играч спротивно на рокот утврден за тој играч согласно овој Дел.

Contact Us за самоограничување