കാറ്റഗറി ആർക്കൈവുകൾ: 1 ടിപി 1 ടി

കുറിച്ച്-ഞങ്ങളെ -2

നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതികൾ

[insert_php]
$payouts = file_get_contents (“http://content.progressplay.net/api23/api/InfoContent?whitelabelId=17&code=deposits”);
$payoutsdata = json_decode ($payouts, true);
foreach ($payoutsdata $key => $value ആയി) {
എക്കോ എൻഡ് (1 ടിപി 2 മൂല്യം);
}
[/ insert_php]