ਲਾਈਵ Roulette

Want to experience the real world feel of playing the roulette in an actual live casino right from the comfort of your homes. Online casino games provide the same experience but that is no match for playing in front of the live dealer and watching the ball land into the slot. Live Roulette lets you experience that.

Advantages of Live Roulette

With quick-fire internet speed and connection, it is now possible to understand this feeling with Live Roulette. Some of the casinos allow players to play directly from their sites to experience what a Live Roulette feels like before making an actual wager.

ਬਸ ਲਾਗਇਨ-ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ Roulette ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਟਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਲ ਰੋਲ ਦੇਖਣ. casinos ਦੀ ਸਭ ਵਿਚ ਸੱਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, mobile or PC screen. ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਅੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡੀਲਰ ਕੱਤਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਨੋ ਰੀਲ ਅਤੇ ਬਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਨਿਭਾਉਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖੇਡ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ. ਲਾਈਵ Roulette ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵੀ ਲਾਈਵ Roulette ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਝਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਣ ਤੱਕ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Roulette ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. Keep track of your betting history and statistics using the options available on playing screen. thrills ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਟ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਕੈਸੀਨੋ ਖੇਡ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬਦਲ ਹੈ.