අවහිර

අවාසනාවකට මෙන්, අපි සාමාජිකයන් ඔබේ IP ලියාපදිංචි වී රට සිට සෙල්ලම් කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි බව. අපහසුතාවයට අප සමාව හා ඔබට ඉක්මනින්ම වෙනත් රටක සිට ප්රවිෂ්ට කර ගැනීම සඳහා, හැකි වනු ඇත බලාපොරොත්තු වෙනවා.