About-Us-2

Help

Depositing

To start playing at TopSlotSite , follow the 3 simple steps to register.

Once you are registered, login and deposit to play for real money. The correct sequence is the “Cashier” icon followed by “Deposit”. Bạn có thể tận dụng chế độ ưu tiên thanh toán của bạn. Hoàn thành tất cả các chi tiết với các thông tin chính xác và nhấp vào tiền gửi.

Bạn sẽ bị tính vào chế độ thanh toán và số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản casino của bạn. Theo chính sách của ngân hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận cho các chi tiết giao dịch.

Vui lòng tham khảo phần Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Tiền thưởng và khuyến mãi trực tuyến

Bạn được ghi với một 100% tiền thưởng của các khoản tiền gửi ban đầu khi bạn gửi tiền đầu tiên vào tài khoản.

Take a look at the latest promotions and bonuses information to make a profit at our site.

Payouts and withdrawals

Cashing in on your winnings is simple and easy at TopSlotSite .

Select the “Cashier” icon followed by the “Withdrawal” option. Enter the amount by using your preferred mode of withdrawal and confirm all the details required in the form. A mail confirmation for this transaction is sent. Processing of your request takes 3 working days to be reflected in your account summary. Bạn luôn có thể hủy bỏ yêu cầu của bạn và số tiền được đặt trở lại vào tài khoản của chúng tôi. Theo quy định bắt buộc, một email được gửi đi khi số tiền được ghi có vào tài khoản của bạn.

Vui lòng tham khảo trang web của Ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc rút tiền và Thanh toán tiền mặt ra chính sách.

Mail cho hệ

Bạn luôn có thể mail cho chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn.

Kiểm tra của chúng tôi contact us web page for more details.