About-Us-2

Tự Giới hạn

.Một người chơi đăng ký có thể, bằng cách thông báo bằng văn bản cho TopSlotSite , thiết lập giới hạn tiền gửi của mình mỗi ngày, tuần hoặc tháng.
.Văn bản thông báo từ một người chơi đăng ký thiết lập một giới hạn tiền gửi mới hoặc giảm một giới hạn tiền gửi hiện có hiệu lực sau khi nhận được văn TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.A registered player who has set a deposit limit under the foregoing section 1 may, bằng cách thông báo bằng văn bản cho TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) days from the time of the request, unless the limit is set to zero.
.TopSlotSite sẽ không chấp nhận đặt cọc từ một trái cầu thủ đăng ký đến một giới hạn đặt ra cho cầu thủ mà theo Phần này.

Liên hệ chúng tôi tự giới hạn